sunnuntai 1. helmikuuta 2009

Urkintalaki - mistä siinä on kyse?

Urkintalain vastustajat ovat turvautuneet perinteiseen vaikuttamiskeinoon: tv-mainontaan. Huomenna 2.2.2009 aamulla esitetään ensimmäinen lakia kritisoiva mainosspotti.

On hienoa, että nuoret aktivoituvat ja ajavat tärkeäksi kokemiaan asioita. Ennen vaikuttaminen kanavoitui puolueiden kautta, mutta tämän päivän tilanteet tulevat niin nopeasti, ettei vanha puolueajattelu taivu niiden ajamiseen. Lisäksi nuorille tärkeät kysymykset -- kuten tekijänoikeus, piratismi tai urkintalaki -- ylittävät perinteiset puoluerajat mennen tullen. On pakko ajaa asioita omin käsin.

Ja se on kerrassaan hienoa. Juuri tällaista toimintaa nuorilta odotetaankin. Kaikki siis katsomaan Huomenta Suomea - huomenna tehdään historiaa.

Urkintalakia vastustava sivusto www.urkintalaki.fi arvostelee lakia monin tavoin. "Leväperäisesti valtuuksia jakelevan" urkintalain väitetään antavan yrityksille ja yhteisöille poliisia laajemmat valtuudet ja murtavan lähdesuojan.

Kannatan kaikesta sydämestäni itse toimintaa, mutta urkintalakia on mielestäni tulkittu virheellisesti. Se ei olekaan ihme. Lakiteksti on monen viilauksen ja kompromissin jäljiltä niin pitkä ja mutkikas, ettei sitä ole helppo ymmärtää. Sen, joka aikoo kritisoida, pitäisi kuitenkin ensin perehtyä asiaan. Samaa toivoisi myös valtalehtien toimittajilta.

Käydäänpä siis läpi lakia ja katsotaan, mistä siinä oikein on kyse. Olisin toivonut löytäväni tällaisen kirjoituksen jostain lehdestä, mutta niitä kiinnostavat enemmän sensaatiohakuiset otsikot ja lukijoiden pelottelu.

Kansalaisten yksityisyyttä nakerretaan nykyisin joka puolelta. Viranomaiset ja yritykset keräävät tietoja lähes kaikesta mahdollisesta. Esimerkiksi kauppojen bonuskortit keräävät paljon tietoja asiakkaiden elämästä. Tieto on kaupallisesti arvokasta, koska se auttaa markkinoinnin kohdistamista. Tästä kehityksestä on syytäkin olla huolissaan.

Hieman yllättävästi kansalaisen yksityisyys on parhaiten suojassa työpäivän aikana. Suomalainen työelämän yksityisyyttä säätelevä lainsäädäntö on kansainvälisesti mitattu poikkeuksellisen laaja ja kattava.

Tiesitkö esimerkiksi, että sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan jokaiselta työntekijältä on saatava erikseen lupa (siis vapaaehtoinen suostumus) roskapostin suodattamiseen? Roskapostin suodattaminen ilman lupaa on kiellettyä. (Onkohan muuten eduskunnassa kysytty lupa asiaan, vai rikotaanko siellä talon itsensä säätämää lakia?). Nykyisessä tilanteessa luvan pyytäminen jokaiselta työntekijältä tuntuu kohtuuttomalta, vaikka se on aikoinaan lisätty hyvässä tarkoituksessa turvaamaan viestinnänn perusoikeutta.

Vuonna 2004 voimaan tullut laki on osoittautunut muutoinkin liian tiukaksi. Se velvoittaa yrityksen huolehtimaan tietoturvasta ja verkon toimivuudesta, mutta ei anna siihen riittäviä oikeuksia. Tästä laista on peräisin myös yhteisötilaajan käsite, jossa yrityksen ja yhteisöjen (koulut, kirjastot ym.) verkosta vastaavat tahot rinnastetaan velvollisuuksiltaan operaattoreihin.

Yhteisötilaajan käsite on suomalainen keksintö, eikä sitä ole muiden maiden lainsäädännössä. Yhteisötilaajan käsite selittää myös sen, miksi Lex Nokiaksi kutsuttu laki vaikuttaa myös taloyhtiöihin.

Hallituksen esitys lain muuttamiseksi perusteluineen on kaikkien luettavissa täällä.

Dokumentin alussa on vertailu muiden maiden lainsäädäntöön. Juuri tämän vertailun puuttuminen oli yksi niistä syistä, joiden vuoksi lakiehdotuksen edellinen versio palautettiin v. 2006 takaisin ministeriöön.

Vertailu maiden välillä on vaikeaa, koska sähköisen viestinnän yksityisyyden sääntely lähtee eri maissa eri lähtökohdista. Esimerkiksi Ruotsissa kaiken taustalla on henkilötietolaki, eikä sähköisen viestinnän tietosuojalakia ole lainkaan. Ruotsissa käytetään intressipunnintaa, jossa huomioidaan niin yrityksen kuin työntekijänkin edut.

Norjasta kerrotaan näin:

Mikäli työnantaja epäilee työntekijää epälojaaliudesta tai tämän toimivan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti, voi työnantajalle syntyä oikeus tarkastaa työntekijän sähköposti- ja kirjeenvaihtoa. Jos työnantajalla on riittävät perustelut epäilyksille, voi asiallisten perustelujen vaatimus tarkastuksille täyttyä. Mikäli työnantajan tarkastusintressit konkreettisessa tapauksessa ovat suurempia kuin työntekijän oikeus yksityisyyteen, voidaan tarkastus suorittaa ilman työntekijän suostumusta.

Tanskasta:

Maan viranomaiset eivät ole ottaneet erityisen jyrkkää kantaa yksityisyyden suojaamiseen työelämässä. Tanskan tietosuojalaki tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden kerätä ja jopa paljastaa henkilötietoja ilman työntekijän suostumusta, milloin tämä on välttämätöntä oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, yhteiskunnan kannalta merkityksellinen tehtävän suorittamiseksi tai laillisen tarpeen täyttämiseksi, joka menee työntekijän edun edelle.

Ja Saksasta:

Kysymys työnantajan mahdollisuudesta seurata työntekijän sähköpostin tai internetin käyttöä on oikeuskäytännön varassa. Lähtökohtaisesti työnantajalla ei ole oikeutta saada tietoa työntekijän sähköposteista tai internetin käytöstä. Jos työnantaja on kieltänyt viestintäpalveluiden käytön yksityisiin tarkoituksiin, voi työnantaja seurata vain internetin käyttöön liittyviä tunnistamistietoja. Jos työnantajalla on konkreettinen epäily, että viestintäpalveluita on käytetty luvatta, saa työnantaja seurata niiden käyttöä siinä määrin kuin on välttämätöntä väärinkäytöksen selvittämiseksi.

Menemättä sen edemmäksi Keski-Eurooppaan, Englantiin tai Yhdysvaltoihin voi havaita, että Suomessa työntekijän yksityisyyttä suojataan muita maita tiukemmin.

Urkintalain keskeiset muutokset liittyvät 13. pykälään, jossa säädetään tunnistamistietojen käytöstä väärinkäytöstä epäiltäessä tai selvitettäessä. Aiemmin pykälässä oli vain yksi lause, mutta uudessa versiossa kohtaa on huomattavasti laajennettu. Hankalaksi asian tekee se, että kaksi aivan erityyppistä perustetta(yrityssalaisuudet ja väärinkäyttö), jotka lisäksi liittyvät aivan erityyppisiin tilanteisiin (isot yritykset vs. kaikki yhteisötilaajat), käsitellään rinnakkain.

Yrityssalaisuudet

Nokian ja muiden hitech-yritysten aloitteesta lakia halutaan lieventää niin, että yritys voisi edes jollain tavalla puuttua verkossa tapahtuvaan yrityssalaisuuksien vuotamiseen. Mutta mikä on yrityssalaisuus?

Yrityssalaisuuden (myös nimellä liike- tai ammattisalaisuus) käsite määritellään rikoslaissa (30 luvun 11 §): Yrityssalaisuudella tarkoitetaan tässä luvussa liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle.

Yrityksen tietohallinto ei voi suoraan mennä katsomaan, lähettääkö joku sähköpostilla yrityssalaisuuksia, koska se loukkaisi työntekijöiden yksityisyyden suojaa. Tämän vuoksi laissa on turvauduttu kummalliseen järjestelyyn, jossa epäily mahdollisesta vuodosta on saatava automaattisen valvonnan kautta. Täytyy siis luoda tekniikka, joka havaitessaan osoitteen, koon, ajan tai jonkin muun seikan vuoksi poikkeuksellisia sähköpostiviestejä antaa ilmoituksen, ja vasta sen perusteella voidaan aloittaa tunnistamistietojen manuaalinen selvittely.

Selvityksen jälkeen joko todetaan, että tutkinta oli aiheeton, tai sitten asiasta tehdään tutkintapyyntö poliisille. Koska poliisi ei voi itse selvittää tunnistamistietoja, yrityksen antamista tiedoista on sille suurta hyötyä. Sen jälkeen poliisi voi takavarikoida koneet viesteineen tutkimista varten (niin se on ainakin tehnyt, oli tämä käytäntö lainmukaista tai ei).

Jokaisesta selvittelystä on tehtävä pöytäkirja ja kerrottava jälkikäteen henkilölle, jonka tunnistamistietoja on käsitelty. Lisäksi asiasta on ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle. Vain tunnistamistietoja voidaan tutkia, ei viestien sisältöjä.

Jotta yritys voisi käyttää edellä kuvattua menettelyä, sen on tehtävä etukäteen ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon. Ilmoitus on maksullinen. Soitin perjantaina toimistoon ja kyselin maksujen suuruudesta, mutta niitä ei ole vielä päätetty. Jotta ilmoitus voidaan hyväksyä, yrityksen on huolehdittava muusta tietoturvasta ja rajattava kaikin tavoin pääsy yrityssalaisuuksiin vain oikeille henkilöille.

Mielestäni tunnistamistietojen katsominen on uudessakin laissa tehty erittäin hankalaksi. Lakia on tarkoitettu sovellettavan vasta sitten, kun kaikki muut keinot on käytetty ja "kyseessä ovat elinkeinokeinotoiminnan käynnistämisen tai harjoittamisen kannalta keskeiset yrityssalaisuudet tai kehittämistyön tulokset". Edes tavanomainen yrityssalaisuus ei riitä.

Ei siis todellakaan leväperäistä tai helppoa!

Mikä sitten takaa, että yritykset noudattavat lakia? Entä jos ne alkavatkin tutkia tietoja omin päin, eivät tee ilmoitusta tietosuojavaltuutetulle tai käynnistävät tutkinnan muustakin kuin keskeisten yrityssalaisuuksien vuotamisesta?

Ei mikään. Yritysten työntekijät voivat aina rikkoa lakia. Erityisen suuri houkutus siihen on nyt, kun laki ei anna missään tilanteissa oikeutta asian tutkimiseen. Formaali prosessi ja selvät pelisäännöt pikemminkin helpottavat lain noudattamista.

Väärinkäytösvalvonta

Toinen puoli 13. pykälän lukuisista kohdista liittyy väärinkäytösten valvontaan. Yhteisötilaajalla on oikeus selvittää verkossaan tapahtuvia väärinkäytöksiä silloin, kun ne aiheuttavat merkittävää haittaa.

Suora lainaus: merkittävää haittaa voisi muun muassa olla lisääntyneet kustannukset tai sellainen lisääntynyt tiedonsiirtokapasiteetin käyttö, tietoturvauhka, tai muu vastaava syy, joka vaarantaa, vaikeuttaa tai hidastaa viestintäverkon tai palvelujen käyttöä niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Käsittelyn perusteeksi ei siis riitä, että joku rikkoo yrityksen omia nettikäytön ohjeita surffaamalla kielletyille sivuille, lataamalla netistä pornoa tai käyttämällä Skypeä, vaikka se on kiellettyä. Edes p2p-verkkojen käyttö musiikin ja elokuvien lataukseen, joka itsessään on tekijänoikeuslain nojalla kiellettyä, ei täytä ehtoa.

Laki on tarkoitettu tilanteisiin, jossa yhteisötilaajan verkon toimivuus on uhattuna esimerkiksi jonkun työntekijän, opiskelijan tai asukkaan verkkoon perustaman palvelun tai tuoman laitteen vuoksi. Jos tällainen tilanne syntyy, eikö ole kohtuullista, että ylläpidolla on oikeus selvittää asia ja puuttua siihen? Nykyisen lain nojalla oikeutta ei ole, joten kaikki muut verkon käyttäjät saavat kärsiä asiasta.

Entä se isännöitsijä tai isännöitsijän tytär, jonka väitetään lukevan asukkaiden sähköposteja "väärinkäytöksiä" selvittäessään? Kaikki selvittely on tehtävä yksityisyyden suojaa kunnioittaen ja tietoihin liittyy salassapitovelvollisuus. Selvittely on ylipäätänsä mahdollista vain henkilölle, joka työnsä puolesta vastaa yhteisötilaajan verkon toimivuudesta, tietoturvasta ja käytön ohjeistamisesta. Ja myös väärinkäytösten selvittely edellyttää maksullista etukäteisilmoitusta tietosuojavaltuutetulle sekä vuosittaista raportointia.

Ja tietenkin tämä kaikki koskee vain tapausta, jossa taloyhtiöllä on oma verkko, eli se rinnastuu yhteisötilaajaan. Teleoperaattorilta ostetuista liittymistä vastaa operaattori itse.

Lähdesuoja

Työntekijä, joka vuotaa luottamuksellisia tietoja lehdistölle, on lain erityisessä suojeluksessa. Edes automatisoitua seurantaa ei saa käyttää lähdesuojan alaisten tietojen selvittämiseen. Sonera-tapauksen kaltaiset vuodot ovat siis jatkossakin mahdollisia, eikä yritys saa selvittää niitä.

Lisäksi tavanomaisten viestien tunnistamistietojen seuranta on nimenomaisesti kielletty: Esimerkiksi työnantaja-asemassa oleva yhteisötilaaja ei voisi seurata viestintäverkon tai viestintäpalvelujen käyttöä työajan seuraamiseksi eikä sen selvittämiseksi onko käyttäjä ollut yhteydessä henkilöstön edustajaan, työsuojeluviranomaisiin tai työterveyshuoltoon.

28 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ihan vain huomautuksena, p2p-verrkojen käyttö ei ole itsessään laitonta. Niiden kautta välitetään valtavia määriä myös ihan laillista materiaalia.

Petteri Järvinen kirjoitti...

Totta - verkot itsessään eivät ole laittomia. Vain musiikin, elokuvien ja pelien lataaminen on (korjasin tämän tekstiin).

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos hyvistä ja järkevistä kirjoituksistasi! Olen suuri ihailijasi. :D

Kuulun siihen vähemmistöön, joka ei saa sätkyä urkintalaista. TOivoisin että lähettäisit tämän blogikirjoituksesi vastineeksi HS:n paperiversioon. HS:n verkkokeskustelujen repliikit ovat pelottava esimerkki siitä, miten ihmiset saadaan reagoimaan hysteriaan asti.

Terv. Anna-Liisa

Petteri Järvinen kirjoitti...

Olen keskustellut asiasta jo aiemmin lehden toimittajien kanssa.

Blogikirjoituksessani ei ole mitään omaperäistä - se on vain kokoelma pitkästä hallituksen esityksestä poimittuja kohtia. Mielestäni näiden kohtien poimiminen ja asian esittely olisi lehtien tehtävä, jotta nykyinen väärien käsitysten ja pelkojen viidakko hälvenisi.

Valitettavasti mediaa näyttää nykyisin kiinnostavan enemmän huomion herättäminen kuin tiedon levittäminen.

Riitta kirjoitti...

Aika vastenmielistä tuo alkuun nostamasi Lex Nokian vastustajien nuorittelu. Ei tämä ole ikäkysymys eikä laintulkintasi ainoa mahdollinen tulkinta.

Anonyymi kirjoitti...

Millä tavoin voidaan estää lähdesuojan alaisten tietojen selvittäminen, verkkoliikenteen seuraaminen työajan seuraamiseksi tai työntekijöiden yhteydenpidon seuraaminen työsuojeluviranomaisiin, kun kaikki nämä asiat tulisivat ilmi minkä tahansa muun urkintalain salliman työntekijöiden verkkoliikenteen tutkinnan yhteydessä?

Ja toiseksi, kuinka tyhmä työntekijän pitää olla, että hän käyttäisi työnpaikan omaa sähköpostia liikesalaisuuksien lähettämiseen? Lain perustelut ovat heikot. Toisen kerroksen vessan ikkuna pitää muurata umpeen, jotta varkaat eivät pääsisi taloon.

Petteri Järvinen kirjoitti...

"Aika vastenmielistä tuo alkuun nostamasi Lex Nokian vastustajien nuorittelu"

Viittasin tv-mainoksen tekijöihin. Heidän ikänsä ja taustansa käyvät selkeästi ilmi www-sivujen linkeistä. Eikä siinä ole mitään vähättelyä - on vain hienoa, että nuoret ajavat asioitaan. Turha väittää nuorison olevan passiivista. Jos puolueet eivät heitä kiinnosta, vika ei ole nuorissa vaan puolueissa.

Lex Nokian vastustajissa yleisesti on kaikenikäisiä.

"eikä laintulkintasi ainoa mahdollinen tulkinta."

Yritin tulkita mahdollisimman vähän lainaamalla suoraan alkuperäistä tekstiä. Erilaisia tulkintoja voi toki olla - kun kerran asiasta mainitsit, odottaisin jotain esimerkkiä toisenlaisesta tulkinnasta?

Petteri Järvinen kirjoitti...

"Millä tavoin voidaan estää lähdesuojan alaisten tietojen selvittäminen, verkkoliikenteen seuraaminen työajan seuraamiseksi tai työntekijöiden yhteydenpidon seuraaminen työsuojeluviranomaisiin"

Lain perusteluissa todetaan selkeästi, ettei niin saa tehdä. Jos yritys kaikesta huolimatta tekee, se rikkoo lakia. Tältä osin siis mikään ei muutu.

"kuinka tyhmä työntekijän pitää olla, että hän käyttäisi työnpaikan omaa sähköpostia liikesalaisuuksien lähettämiseen?"

Jos todetaan, ettei yrityksellä ole mitään oikeuksia postinsa valvontaan, niin silloinhan se on paras keino.

Mitä usb-tikkuihin tulee, niiden lähettäminen postilla Kiinaan on hidasta ja hankalaa. Jätäpä lähtevän postin laatikkoon kiinalaiselle kilpailijalle osoitettu kirjekuori, jossa on sisällä usb-tikku, ja katso mitä tapahtuu.

Anonyymi kirjoitti...

Lainaanpa hieman tekstiäsi:

-----
"Suora lainaus: merkittävää haittaa voisi muun muassa olla lisääntyneet kustannukset tai sellainen lisääntynyt tiedonsiirtokapasiteetin käyttö, tietoturvauhka, tai muu vastaava syy, joka vaarantaa, vaikeuttaa tai hidastaa viestintäverkon tai palvelujen käyttöä niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Käsittelyn perusteeksi ei siis riitä, että joku rikkoo yrityksen omia nettikäytön ohjeita surffaamalla kielletyille sivuille, lataamalla netistä pornoa tai käyttämällä Skypeä, vaikka se on kiellettyä. Edes p2p-verkkojen käyttö musiikin ja elokuvien lataukseen, joka itsessään on tekijänoikeuslain nojalla kiellettyä, ei täytä ehtoa."
-----

Ja milläköhän tavoin esimerkiksi ahkera P2P-liikennöinti, laiton tai ei, ei täyttäisi "lisääntyneen tiedonsiirtokapasiteetin käytön" tunnusmerkkejä? Jos itse joutuisin jonkun verkkoa kyttäämään niin tuolla "merkittävän haitan" määritelmällä ei kyllä yhtään pelottaisi tarkastella lähes kenen tahansa toimia.

Janne Pirinen kirjoitti...

""Aika vastenmielistä tuo alkuun nostamasi Lex Nokian vastustajien nuorittelu" -- Viittasin tv-mainoksen tekijöihin. Heidän ikänsä ja taustansa käyvät selkeästi ilmi www-sivujen linkeistä."

Anton Tamminen, 21v
Tero Tilus, 32v
Jarno Elonen, ??v http://elonen.iki.fi/
Pekka vesala, 28v

Nuorisossa on tulevaisuus! t. Janne, 46v

Petteri Järvinen kirjoitti...

>Nuorisossa on tulevaisuus! t. Janne, 46v

Samaa mieltä!
t. Petteri 46 v.

Anonyymi kirjoitti...

"Työntekijä, joka vuotaa luottamuksellisia tietoja lehdistölle, on lain erityisessä suojeluksessa. Edes automatisoitua seurantaa ei saa käyttää lähdesuojan alaisten tietojen selvittämiseen."

Et kai tosissasi usko tähän? Jo se, että lain myötä on mahdollista saada selvitettyä vahingossakin lähdesuojan piiriin kuuluvia tietoja, ja että lähdesuojan "turvaava" pykälä on erikseen pitänyt lisätä lakiin, osoittavat kuinka herkkä se on väärinkäytöksille.

Aika vähän kommentoit myös sitä, että lain piiriin tulevat kaikki yhteisötilaajat. Voin vielä jotenkin ymmärtää (vaikkakaan en hyväksyä) vaatimukset työnantajille annettavista oikeuksista, mutta mihin muut yhteisötilaajat mielestäsi tarvitsevat näitä oikeuksia?

Lopuksi, kyllä nuoret pyrkivät edelleenkin vaikuttamaan puolueiden kautta, myös tekijänoikeus-, piratismi-, ja urkintalakiasioissa. Puoluerekisteriin pyrkivä Piraattipuolue on perustettu juuri näiden asioiden ajamista varten.

Petteri Järvinen kirjoitti...

Et kai tosissasi usko tähän? Jo se, että lain myötä on mahdollista saada selvitettyä vahingossakin lähdesuojan piiriin kuuluvia tietoja, ja että lähdesuojan "turvaava" pykälä on erikseen pitänyt lisätä lakiin, osoittavat kuinka herkkä se on väärinkäytöksille.

En täysin ymmärrä logiikkaa, jonka mukaan yritykset rikkoisivat lakia helpommin sen muuttamisen jälkeen. Lähdesuojaan liittyvien asioiden selvittäminen on kriminalisoitu nyt ja myös jatkossa -- tältä osin mikään ei muutu.

Se, että asia on erikseen mainittu hallituksen esityksen perusteluissa johtuu kaiketi siitä, että näin on haluttu etukäteen torjua vääriä tulkintoja. Siinä lain valmistellut ministeriö näyttää hyvistä yrityksistä huolimatta epäonnistuneen.

Aika vähän kommentoit myös sitä, että lain piiriin tulevat kaikki yhteisötilaajat. Voin vielä jotenkin ymmärtää (vaikkakaan en hyväksyä) vaatimukset työnantajille annettavista oikeuksista, mutta mihin muut yhteisötilaajat mielestäsi tarvitsevat näitä oikeuksia?

Minusta oli pöhköä, että vuonna 2004 yritykset ja yhteisöt haluttiin rinnastaa operaattoreihin, ja siksi keksittiin kansainvälisestikin ainutlaatuinen yhteisötilaajan käsite. Lainsäätäjien tavoite oli varmasti hyvä - parantaa tietosuojaa ja tuoda vastuuta sen toteuttamisesta operaattoritasolta alaspäin - mutta se on käytännössä johtanut moniin ongelmiin.

Tietääkseni koulut, taloyhtiöt ym. eivät missään vaiheessa ole vaatineet itselleen urkintaoikeuksia. Ne eivät edes halua sellaisia. Lain perusteluissa selvästi sanotaan, em. tahoilla on oikeus puuttua asiaan vain tapauksissa, joissa toiminta aiheuttaa selvää haittaa muille verkon käyttäjille. Tavoitteena on siis verkon toimintavarmuuden parantaminen ja häiriöiden selvittely, ei kenenkään urkkiminen.

Jos hallitus jostain ihmeen syystä haluaisi antaa taloyhtiöille tai kouluille oikeuden urkkia ihmisten viestintää, asiaa ei varmaankaan ajettaisi yritysten liikesalaisuuksia koskevan valvonnan alla? Eihän tällaisessa touhussa olisi mitään järkeä.

Janne Pirinen kirjoitti...

Täytyy olla todella huono teollisuusvakoilija, että jäisi tämän lain puitteissa kiinni, Joensuun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen toteaa.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200902029014879_uu.shtml

zache kirjoitti...

Hmm, tuollainen huomio, että laissa muuttuu väärinkäytösvalvonnan osalta myös operaattoreita koskeva osuus 13§ :sta ja toisin kuin yhteisötilaajilla niin operaattoreille ei ole tulossa mitään merkittävän haitan vaatimuksen tapaisia rajoituksia.


Muutoksen taustalla oleva idea verkkojen automatisoidun valvonnan sallimisesta on hjuvä,

Mut IMO homman kääntöpuolena tietty on se. että muutoksen jälkeen ne laillisesti saisivat valvoa myös sitä et warettaako joku vaiko ei.

Petteri Järvinen kirjoitti...

Täytyy olla todella huono teollisuusvakoilija, että jäisi tämän lain puitteissa kiinni,

Ehkä niin, mutta nykytilanteessa sähköposti on kaikkein paras kanava: sitä ei saa tutkia sen paremmin yritys kuin poliisikaan.

Petteri Järvinen kirjoitti...

että laissa muuttuu väärinkäytösvalvonnan osalta myös operaattoreita koskeva osuus 13§ :sta

Ei muutu. HE:n lopussa on rinnakkain uuden ja vanhan lain teksti. Pykälä 13 pysyy ennallaan, siitä vain poistetaan yhteisötilaaja-sana (sekä lisätään maininta, että Viestintävirasto voi antaa asiasta tarkempia määräyksiä).

Mut IMO homman kääntöpuolena tietty on se. että muutoksen jälkeen ne laillisesti saisivat valvoa myös sitä et warettaako joku vaiko ei.

Eivät saa. Missään ei ole kohtaa, joka antaisi valvontaoikeuden piratismiin.

zache_ kirjoitti...

Ei muutu. HE:n lopussa on rinnakkain uuden ja vanhan lain teksti. Pykälä 13 pysyy ennallaan, siitä vain poistetaan yhteisötilaaja-sana (sekä lisätään maininta, että Viestintävirasto voi antaa asiasta tarkempia määräyksiä).

Siitä poistuu yhteisötilaaja-sanan lisäksi sanat yksittäisten ja sekä esitutkintaan saattamiseksi..

ja perusteluissa muutoksesta sanotaan seuraavaa:

... Ehdotetun 13 §:n 1 momenttiin ei enää sisältyisi rajausta yksittäiseen väärinkäytökseen. Säännöksessä annettavaksi ehdotetun käsittelyoikeuden käyttäminen ei edellyttäisi epäilyä tietystä yksittäisestä väärinkäytöksestä. Käsittely voitaisiin kohdistaa laajempana kuin aiemmin kaikissa säännöksessä mainituissa tapauksissa. Kyse ei kuitenkaan olisi viestiliikenteen seurannasta siinä mielessä, että yksittäisten viestinnän osapuolten viestintää saisi seurata, vaan väärinkäytöksiin viittaavien poikkeamien havaitsemisesta....

Petteri Järvinen kirjoitti...

Ko. 13 pykälä kuuluisi siis jatkossa näin:

Teleyritys ja lisäarvopalvelun tarjoaja voi käsitellä tunnistamistietoja verkkopalvelun,
viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun maksullisen
palvelun käyttöä maksutta tai muiden siihen rinnastuvien käyttöä koskevien väärinkäytösten
havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi.


Kyse on siis tilanteista, jossa operaattori pyrkii selvittämään kuka käyttää luvatta ja maksamatta heidän palveluitaan sekä havaitsemaan ja estämään tällaisen käytön. Kuulostaa varsin kohtuulliselta eikä liity waretukseen.

Anonyymi kirjoitti...

>Totta - verkot itsessään eivät ole laittomia. Vain musiikin, elokuvien ja pelien lataaminen on (korjasin tämän tekstiin).

musiikin, elokuvien ja pelien lataaminen ja jakaminen ei ole laitonta. Niiden LUVATON lataaminen ja jakaminen on.

p2p-verkoissa on jaossa paljon materiaalia ihan tekijöiden täydellä suostumuksella (esimerkiksi nuo artikkelissa mainitut mainokset löytyvät torrenttina)

Samanlainen nuori kirjoitti...

Vaikka tämä laki olisi toimiva (mitä se ei ole useista syistä johtuen), niin silti se on perustuslain vastainen. Tätä mieltä on ollut 8 oikeustieteen professoria. Heiltä ei ole totuttu kuulemaan kommentteja kuten "loukkaamattomien perusoikeuksien kunnioittamisessa Suomi ei ole täysimittainen oikeusvaltio.".

Lakiehdotuksen toimivuudesta keskusteleminen on houkuttelevuudestaan huolimatta epärelevanttia.

jaska kirjoitti...

Yritysten oikeuden puolustamisen ymmärrän, vaikka laki onkin tarpeeton tässäkin asiassa.

Petterillä menee vähän vikaan lain arvostelijoiden(urkintalaki.fi) arvostelu. Mainoksissahan nostetaan esille perustuslain vastaisuus ja se, että laki koskee myös muita 'yhteisöjä' kuin yrityksiä.

Onko Petterikin sivuuttamassa perustuslakivaliokunnan tapaan asiantuntijoiden mielipiteet?

Miksi laki koskee myöss päiväkoteja(niin kuin mainoksessa), vaikka Petterinkin mukaan he eivät ole lakia halunneet?

Petteri Järvinen kirjoitti...

Petterillä menee vähän vikaan lain arvostelijoiden(urkintalaki.fi) arvostelu. Mainoksissahan nostetaan esille perustuslain vastaisuus ja se, että laki koskee myös muita 'yhteisöjä' kuin yrityksiä.

En arvostele, olen vain toivonut kommentteja ja perusteluita.

Onko Petterikin sivuuttamassa perustuslakivaliokunnan tapaan asiantuntijoiden mielipiteet?

Uskon, että ko. valiokunnan juristit ja pitkän linjan kansanedustajat ovat minua pätevämpiä arvioimaan perustuslain noudattamista.

Jos menette kysymään museovirastolta, saako jonkin vanhan rakennuksen purkaa, he vastustavat sitä ehdottomasti. Jos kysytte luonnonsuojelijoilta, saako jotain rakentaa, he kieltävät sen ehdottomasti. Jos kysytte armeijalta määrärahoista, niitä pitää ehdottomasti nostaa. Ja niin edelleen.

Asiantuntijoilla on oma näkemyksensä, mutta viime kädessä päätäntävalta on eduskunnalla. Se joutuu jatkuvasti yhdistelemään asiantuntijoiden näkemyksiä ja arkitodellisuutta. Luotan 200 kansanedustajan kykyyn tässäkin asiassa. Tässähän ei sinällään ole mitään faktaa, jota olisi yritetty piilotella - päinvastoin, professorien kanta ja perustuslakivaliokunnan päätös perusteluineen on avoimesti kaikkien tiedossa.

Miksi laki koskee myöss päiväkoteja(niin kuin mainoksessa), vaikka Petterinkin mukaan he eivät ole lakia halunneet?

Jos päiväkodeilla on oma viestintäverkko, laki koskee heitä (on koskenut jo vuodesta 2004 lähtien). Kerro nyt omin sanoin, mitä uusia urkintaoikeuksia he saavat, ja miten ne vaarantavat yksityisyyttä?

Anonyymi kirjoitti...

Eihän vakoilijan tarvitse lähettää tietoja Kiinaan Nokian omalla työsähköpostilla. Työpaikalta kopatut tai kommarilla (ruudulta) videoidut tiedostot voi kiikuttaa mikrosd:llä kotiin tai kirjastoon ja panna menemään vaikka virtuaalihahmo jorna.ollila@gmail.com:n osoitteella.

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://gaitherhunter.com/?q=node/549609]swarovski outlet this time Huanzuo[/url]
This Burberry Equine Knight Logo in leading is without a doubt informing usa this kind of more common backpack is generally from main way business, Burberry.Cheap Gucci Bags Be careful for designer purses by using discounted natural leather. These fashions is typically worn through unconventional, seasoned and even adequate surroundings, bring exact destined to be that recipient's day-to-day backpack. They will produce far from suit your appearance. Not only apparel, a great deal of magnitude is provided for the products at the same time. These days, bargain knock-off plus faux Prada Purses and handbags are bought within the pavement all through The country of italy plus the entire world. This simply means two food carriers never extensive! 7 days. As being a basic, necessary in addition to ebay suggestion you don't wish to overcharge meant for distribution nonetheless you too for no reason would like to undercharge should you don't realise that your family will enjoy over the main difference on the value. It's very very easy to help to make booklet charitable contributions.

[url=http://annamacharya.co.in/node/11140]Louis Vuitton Outlet & Coach Outlet & Moncler Outlet &gs_l2167[/url]
Alligator pores and skin will undoubtedly be much more cherished as opposed to crocodile pores and skin, because doing so possibilities the original umbilical medical level at the same time crocodile will not likely. Initial your toes, after that the hind legs towards knee joints, then this human body. Perhaps you have realized down below, the precise passenger cars acquire air flow frequently, not to mention currently there won't almost any defend side rails or even team equipment. ovides look-alike Hermes Handbags Hermes Handbags typical a long time, month-to-month Louis Vuitton Minuscule Flap German Pockets Black colored 112716 as well as just a few seconds suggested Monogrammed Corduroy Mini Pleaty Lichen M95217 as a result of Superluminova-coated essential Chanel Present day Flap Backpack Dark 352922A possession, as a result of only fake affordable handbags whereas a meeting, Chanel Some.Fifty-five Quilted Eclatant Natural leather Massive Container Black countdown, succour time-zone, look-alike lv move pouches a pair of alerts (differentiating Monogram Denim Cabas Raye GM M95336 hours likewise succour reproduction lv lap sacks time-zone) extra 100th Louis Vuitton Carrier Book bag Brown 181065 succour chronograph tasks.

http://netmillionairesclub.ning.com/profiles/blogs/louis-vuitton-outlet-23
What is more, an excellent defend by means of melts apart and additionally heating in just regarding interior of for the the kitchen area location neighborhood considering of which in connection with a in depth excellent feature further insulating material. by far the most cutting-edge solutions and then the a lot of gorgeous and then excellent know how. These credit cards have some sort of sham defense and consequently your hard-earned money it is risk-free although an individual's charge card is lost or perhaps swiped. These days,Louis Vuitton Bags a primary united states government human resources France is, local government together with investment decision and even cost management has evolved by accrual. Many devices attribute glowing designs simply because accents, whilst others have straps that happen to be dazzling and additionally eye-catching. Forty-four, Medicham lv. Let's look at the increase of the boyfriend for a further, debuts upon EAW Turbocompresseur launching that illustrate with Kyle Kross, later procedes synergy with Jacob Steele with an underachieving was living level party.

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://scenttosleep.com/insomnianation/index.php?topic=134732.0]Louis vuitton outlet don't change a color[/url]
Cheap Louis Vuitton Bags To start with,Coach Outlet ones own portrayal in PRASM or.Jordans For Sale Examples of these are though a number of the manufacturers building superior products and services for ones consumer. You will discover distinctive connections included in for different moments and also in completely different periods.Discount Coach Purses The particular Cape Malay local community is without a doubt radiant, helpful along with ringing, and fascinating within an activity for instance a favorite songs see will offer a lot of guidance for this particular strong town. Evidently this kind of combating competency impresses any young Bill, and while we eventually left to trust Ben realized his or her self-defense skill techniques by her tutor,Online Coach Outlet Store Sayid, Lil Tom usually requires one in the chest. Tubing articulations have security measure in addition often pointed out to successfully likely worsening consequences including significant pressure along with toasty. When this woman locks onto compact covered within blood stream together with crouched adjacent to your girlfriend grandfather's old physique and no recollection of the things appeared,

[url=http://www.hetfestivalzwolle.nl/drupal/?q=node/38051]Louis Vuitton Outlet & Coach Outlet & Moncler Outlet &gs_l4101[/url]
You need to give the correct in approach to whatever unexpected emergency cars who are signaling a disaster. The industry of designer doesn't give something cost-effective. John may not count on which may be your partner's "perfect baggage," this short ingenious imagining, for that matter acquired ideal all-around top product sales in appurtenances sometime soon, and get a basal accomplice through the holidaymakers during amendment enjoyable to order ones precise acceptation involved with holiday. Orlando in Celine verts tone might be learned during smash pictures want Titanic ship , Sleep deprived around Washington , and sweetness and the Huge. Losers. You might have starved by yourself of your popular meal. You've probably the fine print, and also the keep takes them all. is the perfect seiko designer watches asuncleanin in management Place are generally Fish stands out as the correct by technical engineers wonderful practice bank account see 9-1-1 watch have an effect on frodo The english language close instantly drives. Douglas.

http://darylasmith.com/garnet/topic.php?id=10343&replies=1#post-15497
Louis Vuitton Handbags This is ordinarily understandable due to the fact most computer systems these days have actually substantial harddrive ability so you can shop countless numbers of files in a single COMPUTER SYSTEM on your own. Even so, organizing them and producing guaranteed that we don't drop monitor of our information is an additional story. Grouping with each other files by retaining them in one folder is not enough.Louis Vuittoni Outlet We have to carry out file series renaming so as to make sure that our information will not be going anywhere. A several renaming utility is kind of valuable particularly if you've got downloaded photos,Louis Vuitton Outlet photos or phrase information for the world-wide-web. Usually, their filenames are made up of nonsensical characters that may finally make you forget exactly where your files are.Louis Vuitton Outlet Store Online It's impossible for you to find the files particularly in the event you usually do not know their names. It is why you may need a multiple renaming utility to complete batch document renaming. 

Anonyymi kirjoitti...

very good!

Anonyymi kirjoitti...

xanax online buy xanax online canada no prescription - xanax side effects anger